Mike 物理治療師

nsdi2

0 評價
0 粉絲
0 追蹤

簡介

瞻恆物理治療所 物理治療師
適康復健科診所 物理治療師
聯鴻骨科診所 物理治療師
台中榮民總醫院 物理治療
中山醫學大學物理治療學士

捷克 動態神經穩定技術A&B&C
英國 人體動作控制訓練 S1
澳洲 動態貼紮 L1-2
挪威 紅繩懸吊訓練 N1

2020 Mr.Taiwan BB 75kg 銀牌
2019 IFBB ASIA CP & BB junior 第五名
2019 WNBF bodybuilding junior 銅牌

我的課程

一對一重訓重訓課

  • 一對一課程
  • 重量訓練
臺中市西區/臺北市大安區/臺北市大安區復興南路二段27號B2
$ 1,800